Adminstrations redskaber

til foreningens ledere og trænere

Ny frivillig

Når foreningen eller afdelingen får en ny frivillig, skal denne formular udfyldes for at sikre korrekt onborading:

Ny frivillig

 

Ved ændring af den frivilliges arbejdsopgaver, udfyldes dette:

Ændring i frivillig funktion

 

Ved ophør af samarbejde med frivillig hjælper udfyldes dette

Ophør af samarbejde med frivillig

 

Dokument håndtering

Tilgå dokumenthåndteringen her!

Grundet GDPR skal alle foreningens dokumeneter gemmes i afdelingens Onlime drev – og ikke på ledernes private PCer.

Hver afdelingsformand og andre relevante ledere har modtaget et unikt login. Hvis ikke kontaktes hovedbestyrelsen.

Onlime (tidligere Jottacloud) kan downloades som app til PC eller mobil. Du kan også logge ind online her: https://onlime.dk

 

Medlemsregistrering og regnskab

Tilgå medlems-systemet her!

Foreningens medlemssystem Conventus skal bruges af alle afdelinger til registrering af medlemmer, trænere og ledere. Systemet administreres af hovedafdelingen, der kan tildele repræsentanter fra afdelinger ret til at læse eller rette i systemet.

Administrator af systemet er hovedbestyrelsesmedlem Maria Zelina Storborg. Er der spørgsmål til systemet bedes man henvende sig til Conventus ansvarlig i den enkelte afdeling. (Se under afdelinger)

 

Logoer

Her finder du foreningens logoer:

Højreklik på billedet og vælg “Gem billede som” for at downloade.

Åstrup IF logotype:

Åstrup IF rundt logo:

Badminton logotype:

Badminton rundt logo:

Fitness logotype:

Fitness rundt logo:

Fodbold logotype:

Fodbold rundt logo:

Folkedans logotype:

Folkedans rundt logo:

Håndbold logotype:

Håndbold rundt logo:

Krolf logostype:

Krolf rundt logo:

M/K Gymnastik logotype:

M/K Gymnastik rundt logo:

Petanque logotype:

Petanque rundt logo:

Senior Idræt logotype:

Senior Idræt rundt logo:

Åstrup på Tværs logotype:

Åstrup på Tværs rundt logo:

Loppebutikken logotype:

Loppebutikken rundt logo:

Kiosken logotype:

Kiosken rundt logo:

 

Brevpapir

Her finder du en brevpapirs skabelon, der skal bruges, når du laver breve og referater:

Åstrup IF brevpapir skabelon jun23

Og her er en brevpapirskabelon med felter til at skrive breve:

Åstrup IF brevpapir formular jun23

 

PowerPoints

Skabelon til PowerPoint præsentationer for Åstrup IF:

PowerPoint Skabelon Åstrup IF

 

 

Skabelon til opslag

Her finder du en skabelon, der skal bruges, når du laver opslag og skilte:

Skabelon til opslag

 

Kørselsbilag

Her finder du en skabelon, der skal bruges, når du afleverer bilag for kørsel, du har udført for foreningen:

Kørebog

 

Omkostningsgodtgørelse

Her finder du en skabelon, der skal bruges, når der afregnes omkostningsgodtgørelse fra foreningen:Træner-leder aftale

 

Designmanual

Alle offentlige opslag, hjemmeside og annoncer i Åstrup IF og de forskellige afdelinger bør følge denne designmanual:

design skabelon Åstrup IF

Aastrup-IF e-mail

Alle afdelinger har en xxx@aastrup-if.dk email, som – hvis ikke andet er aftalt –  videresendes til formanden for afdelingen.

Denne e-mail bruges i all offentlig markedsføring, så der ikke henvises til private e-mail adresser.

Hvis du I stedet ønsker det, kan den sættes op som separat konto på din telefon/pc eller tilgå den via webmail: http://mail.ishost.dk/

I så fald kontakt PR ansvarlig Maria Zelina Storborg på fitness@aastrup-if.dk for vejledning!

 

Foreningens farver og spilledragter

Åstrup IFs farve er rød (og blå)

Når der laves nybestillinger af spilledragter samt instruktør/træner/leder tøj skal de være i foreningens farver og med korrekt logo.

Billeder på hjemmeside m.v.

Datatilsynet har den 26. september 2019 offentliggjort en ny praksis, der gør det nemmere at offentliggøre billeder på internettet.

Hidtil har Datatilsynets praksis været, at situationsbilleder som udgangspunkt kunne offentliggøres uden samtykke af de afbildede personer, og at portrætbilleder krævede samtykke. Denne sondring er nu opgivet.

Helhedsvurdering og formål får betydning

Den nye praksis tager udgangspunkt i følgende:

 • Almindeligeharmløse billeder kan offentliggøres uden samtykke.
 • Andre billeder kræver samtykke.

Den, der vil offentliggøre billedet, skal foretage en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, og ud fra denne vurdering afgøre, om billedet kan bruges ud fra interesseafvejningsreglen, eller om det kræver samtykke eller aftale.

Almindelige billeder

Ved almindelige billeder forstås, at billedet viser identificerbare personer, og ikke indeholder følsomme oplysninger, for eksempel skader, eller oplysninger om straf. Indeholder billedet ikke identificerbare personer, er det slet ikke omfattet af reglerne om personoplysninger. Personer er identificerbare, hvis de kan genkendes, så det er uden betydning, om der er knyttet navne til billedet.

Harmløse billeder

Ved harmløse billeder forstås, at der er et naturligt formål med at bruge billedet, og at billedet vurderet ud fra almindelig fornuft ikke udstiller, udnytter eller krænker nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der er børn og unge på billedet, skal man være ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst.

Se mere om  Datatilsynets praksis .

Her er nogle eksempler til illustration:

Der kræves som udgangspunkt ikke samtykke til:

 • Billeder af de aktive under et løb, en gymnastikopvisning eller en fodboldkamp
 • Billeder af tilskuere
 • Holdbilleder
 • Billeder af bestyrelsesmedlemmer og trænere

Her kræves som udgangspunkt samtykke:

 • Billeder fra omklædningsrum, hvor nogle er helt eller delvist afklædte
 • Børn og unge i badetøj i svømmehal
 • Billeder fra baren og dansegulvet ved halfest
 • Billeder, der viser skader på udøvere
 • Kommerciel brug til reklame for sponsor

Eksemplerne er udtryk for DGI Juras vurdering af interesseafvejningsreglen.

Steen F. Andersen/4.10.2019

GDPR

Behandling af personoplysninger

Åstrup IF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding i foreningen. Åstrup IF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved oprettelse i foreningen på www.aastrup-if.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne registrere dig rette sted. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Åstrup IF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Åstrup IF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Åstrup IF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Fortegnelse-over-behandling-af-personoplysninger-i-en-idrætsforening

Adgangskontrol

Efter aftale med Åstrup Fritidscenter administrerer Åstrup IF adgangskontrolsystemet til Centeret. Adgangsbrikker / nøgler fås ved henvendelse til den Conventus ansvarlige for hver afdeling.

Booking af lokaler

De fleste af Åstrup IFs aktiviteter foregår i Åstrup Fritidscenter og de dertilhørende udendørs arealer. Gå til booking af lokaler til nye eller enkeltstående aktiviteter her: Åstrup Fritidscenter

Kontaktoplysninger Administration

Se hvem du skal kontakte omkring hvilke områder i foreningen:

Kontaktpersoner-marts-2023

Vedtægter for Åstrup IF

Læs Åstrup IFs vedtægter her

Forretningsorden for Åstrup IF

Læs Åstrup IFs forretningsorden her!

Retningslinjer for medlemsmøder

Læsretningslinjerne for afdelingernes årlige medlemsmøder her!

Børneattester

Der skal indhentes børneattest for alle trænere ledere, når de starter som frivillige i foreningen, og den skal fornyes hvert 2.-3. år.

Det er afdelingens leder, der skal sørge for at den frivilliges navn og CPR nummer skal afleveres til kasseren, som indhenter attesten. Den frivillige skal godkende i e-boks. Læs mere her!

Forsikringer

Læs mere om Åstrup IFs forsikringer.

Skattemæssige forhold for idrætsforeninger

Læs mere om skattemæssssige forhold for idrætsforeninger

Nyheder

Årets ÅIF’er er Lene Rasmussen

Årets ÅIF’er er Lene Rasmussen

På foreningens generalforsamling blev hædersprisen ”Årets ÅIF´er” uddelt til Lene Rasmussen for hendes store indsats med at få kiosk og cafeteria i gang igen efter en delvis nedlukning. En kæmpe indsats som har krævet rigtig mange timers arbejde. Arbejdet har bl.a....