Retningslinjer for medlemsmøder

Hver afdeling skal afholde et årligt medlemsmøde.

Møderne skal være afviklet senest den 31. marts, og skal indkaldes i samarbejde med hovedbestyrelsen.

Indbydelse skal være udsendt over Conventus og lagt på foreningens hjemmeside og senest 14 dage før afholdelsen.

Husk at booke lokale og bestille evt. forplejning hos kiosken.

 

Dagsordenen til mødet skal indeholde mindst følgende punkter:

  1.  Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning ved afdelingens formand
  3. Regnskab fremlægges til orientering
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af udvalgsmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen)
  6. Valg af suppleanter (vælges hvert år)
  7. Eventuelt.

 

Hvem har stemmeret:

Alle afdelingens medlemmer, som er fyldt 15 år eller fylder 15 år det år, mødet afholdes, har stemmeret. Stemmeret har desuden forældre til medlemmer uden stemmeret, dog således at kun 1 pr. husstand har stemmeret.

Trænere og ikke aktive medlemmer, der er medlem af afdelingsudvalget, har ligeledes stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og 1 deltager i mødet har kun 1 stemme, selvom vedkommende opfylder flere betingelser for at have stemmeret.

Inden afstemningen skal de fremmødte tage stilling til hvor mange, der skal sidde i afdelingsudvalget. (mindst 3)

 

Dirigent:

Hovedafdelingen møder med dirigent.

 

Referat.

Den valgte referent tager referat fra mødet. Referatet skal godkendes af dirigenten efterfølgende.

 

Efter afdelingsmødet.

Der skal foregå en konstituering med bl.a. valg af formand senest 3 uger efter mødet.

 

 Regnskab.

Såfremt det ønskes, kan foreningens kasserer være behjælpelig med at fremlægge og forklare regnskabet.

Regnskabet skal være en kopi af det fremlagte afdelingsregnskab fra hovedgeneralforsamlingen.